โรงเรียนเกษมทิพย์อินเตอร์บริบาล
      โรงเรียนเกษมทิพย์อินเตอร์บริบาล  เป็นโรงเรียนอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอน วิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (Nursing Assistant: NA) หลักสูตรวิชาการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ณ ปัจจุบัน โรงเรียนเกษมทิพย์อินเตอร์บริบาล  ได้รับการยกย่องและได้รับความไว้วางใจให้เป็นโรงเรียนอันดับต้นๆ ของประเทศจากโรงพยาบาลเอกชน ,รพ.รัฐบาลและองค์กรทางด้านสุขภาพ
      หลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนเกษมทิพย์อินเตอร์บริบาล  ได้ผลิตพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพมีความสามารถในสายงานด้านการพยาบาลภายใต้การบริหารงานโดยทีมแพทย์และอาจารย์พยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนและประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทางมากว่า 10 ปี   โรงเรียนเกษมทิพย์อินเตอร์บริบาล  มีความภูมิใจที่ได้ช่วยทำให้ชีวิตนักศึกษาหลายๆท่านได้เดินตามฝัน มีการงานที่มั่นคง และมีรายได้มากพอที่จะสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ เรียนจบมาแล้วไม่เป็นภาระของพ่อแม่
      เรียนเพียง 6 เดือน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  เรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอน 80%  อีก 20%  ขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาด้วย
 

 

โรงเรียนที่ผ่านการรับมาตรฐานหลักสูตร. จากกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นโรงเรียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตร จาก  กระทรวงศึกษาธิการ


 

ภาพกิจกรรม