ติดต่อสอบถาม

วิธีการสมัคร
  1. 
สามารถสมัครโดยตรงที่ โรงเรียนเกษมทิพย์อินเตอร์บริบาล ที่อยู่ 413/4 หมู่ 20   ถนนกสิกรทุ่งสร้าง   ตำบลศิลา   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น   40000  รถสาย 17 ผ่าน ตรงข้ามค่ายศรีพัชรินทร์ (หรือหน้าค่ายทหาร) อาจารย์ผู้ใจดี โทร 0895761431 *** 0895761431
  2. สามารถโหลดใบสมัคร โดย Click ที่นี้          ดาวน์โหลด ใบสมัคร
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร
    แล้วส่งไปรษณีย์มาที่โรงเรียนเกษมทิพย์อินเตอร์บริบาล 413/4 หมู่ 20   ถนนกสิกรทุ่งสร้าง   ตำบลศิลา   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น   40000  รถสาย 17 ผ่าน ตรงข้ามค่ายศรีพัชรินทร์ (หรือหน้าค่ายทหาร)
ติดต่อฝ่ายแนะแนวผู้แสนใจดี จองที่นั่งเรียนได้แล้ววันนี้  อาจารย์ผู้ใจดี โทร 0895761431 *** 0895761431

 คุณสมบัติผู้เข้าเรียน
ผู้ที่จบการศึกษาวุฒิ   ม.6,  ปวช.  , ปวส. หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
เรียนได้ทั้งชายและหญิง
มีใจรักในการเรียนด้านการพยาบาลมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีขึ้นไป

  หลักฐานการสมัคร 
1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 2 ชุด
4. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 แผ่น