สวัสดิการ
1. มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร
2. พัฒนาบุคลิกภาพ เตรียมพร้อมทักษะเข้าทำงาน
3. เรียนกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและชำนาญการ
4. อาจารย์คอยดูแลเอาใจใส่ และให้ความอบอุ่นเช่นครอบครัวเดียวกัน ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดหลักสูตร
5. มีหอพักนักเรียน ห้องน้ำในตัว มีความปลอดภัยสูง อาจารย์คอยดูแลตลอดเวลา
6. มีกิจกรรมนันทนาการ และ ทัศนศึกษาตลอดหลักสูตร
7. กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมตลอดหลักสูตร
8. อุปกรณ์การเรียน ชุดยูนิฟอร์มเครื่องแบบนักเรียนฟรี
9. โรงเรียนดี ใกล้บ้าน ได้มาตรฐานการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการ
10. เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
11. มีสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับนักเรียนที่นี่เท่านั้น